Konkurs

Regulamin Konkursów w Radiu Polska Live!

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem konkursów dla słuchaczy Radia Polska Live!, zwanych dalej Konkursami jest Radio Polska Live! z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalia 4 – Fashion Studio – Artur Zaremba. z siedzibą w Lublinie, Jana Kiepury 11/103, zwana dalej Radiem.
  Konkursy przeznaczone są dla słuchaczy Radia Polska Live!, są emitowane w programie Radia i/lub na stronie internetowej www.polskalive.pl, na fanpagu Radia na platformie Facebook .
 2. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 3. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Radia oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursach

 1. Konkursy polegają na udzieleniu odpowiedzi na zadane na antenie lub na stronie internetowej, fanpagu na platformie Facebook pytanie we wskazanym na antenie terminie, według wskazanego na antenie schematu.
 2. Nagrodę w Konkursach mogą stanowić: nagroda rzeczowa lub talon wartościowy lub gotówka albo bilet/karnet/zaproszenie upoważniający np. do uczestnictwa w imprezie kulturalnej lub innej, bądź do korzystania z obiektów sportowych, albo prawo do uczestnictwa w programie Radia w zaproponowanej na antenie formie.
 3. Zwycięzcą zostaje autor wybranego przez Komisję Konkursu. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny, o ile nagrody nie stanowi gotówka.
 4. W przypadku, gdy Radio nie będzie mogło ustalić autora zwycięskiej odpowiedzi w ciągu 36 godzin od momentu ogłoszenia zwycięzcy, nagroda może nie zostać przyznana. Nagroda może przejść w takim przypadku do innego konkursu.
 5. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych Radiu Polska Live! w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody.
 6. Nagrodę należy odebrać osobiście w Radiu w ciągu od 1 do 30 dni od daty zamknięcia Konkursu, tj. wyłonienia zwycięzcy.  Po 30 dniach zwycięzca traci prawo do nagrody. Radio może zadecydować w konkretnym przypadku o wysyłce nagrody do zwycięzcy.

§ 3 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Radia Polska Live! wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia danego Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki.
 4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Radio. Wszelkie decyzje Radia Polska Live! będą wiążące i ostateczne.
 7. Radio Polska Live! jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4 Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach

 1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na dwuosobowej Komisji konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji rozstrzyga Redaktor Naczelny Radia Polska Live!. sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Radio Polska Live!
 2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.
 3. Radio Polska Live! ma prawo w każdym momencie trwania Konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Radio Polska Live! ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w Radiu Polska Live!, o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. W uzasadnionych przypadkach Radio  może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.polskalive.pl.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronach internetowych Radia Polska Live!
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).