Prawa autorskie

1. Znaki towarowe

Wszelkie użyte w serwisie www.polskalive.pl nazwy i znaki towarowe mogą być znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi i/lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

2. Wykorzystanie w celach niekomercyjnych

Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalamy na jakiekolwiek upowszechnianie tak skopiowanych materiałów w cześci lub w całości, w szczególności na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych.

3. Wykorzystanie w celach komercyjnych

Każde użycie w celach komercyjnych materiałów z naszej witryny internetowej wymaga uzyskania zgody na piśmie. Przez użycie materiału w celach komercyjnych rozumiemy każdy rodzaj upowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucję, transmisję, publikowanie oraz prezentowanie) w całości lub części.

Zgodę na wykorzystanie materiałów z tej witryny w celach komercyjnych można otrzymać, kontaktując się z:

Fashion Studio – Artur Zaremba

tel: +48 607300135
e-mail: radio@polskalive.pl


4. Ramki (framing)

Nie zezwalamy na pokazywanie zawartości naszej witryny w ramce (ang. „frame”), umieszczonej w innej witrynie internetowej.

4. Pobieranie, kopiowanie i udostępnianie treści, materiałów audio, video.

Nie zezwalamy na pobieranie, kopiowanie materiałów audio i/lub video i umieszczanie ich na innych stronach internetowych oraz na Facebooku, Instagramien, w serwisie YouTube, Twitter.

Materiały mogą natomiast byc udostępnanie za pomocą zawartych w stronie przycisków: Udostępnij.